Privātuma un sīkdatņu politika

Personas datu izmantošana

Scandbio Latvia tavu personīgo informāciju nekad nenodod trešajām pusēm.

Tādus personas datus kā tavs vārds, adrese, e-pasts un tālruņa numurs, ko tu norādi, kad veic pirkumu mūsu interneta veikalā, Scandbio Latvia apstrādās un izmantotos, lai nodrošinātu preču piegādi vai izsniegšanu mūsu ražotnē, kā arī, lai saņemtu maksājumu par preci.

Scandbio Latvia var arī izmantot tavu personīgo informāciju tiešā mārketinga vajadzībām, piemēram, lai sūtītu e-pastus par īpašajiem piedāvājumiem un jaunumiem mūsu interneta veikalā, ja vien tu neesi atteicies no šādas informācijas saņemšanas. Mūsu pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai informācijas apstrādē var tikt izmantoti arī dati no tavas saziņas ar Scandbio Latvia, piemēram, informācija par taviem pieprasījumiem un sūdzībām.

Tavi personas dati var arī tikti izmantoti, lai izpildītu saistības, ko nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti, piemēram, attiecībā uz maksājumu uzskaiti nodokļu iekasēšanas vajadzībām, drošības jautājumiem, kā arī Scandbio Latvia nolīgtām personām, kuru uzdevums ir nodrošināt mūsu savstarpējā darījuma izpildi vai arī uzlabot Scandbio Latvia sniegtos pakalpojumus (piemēram, bankām un/vai citām kredītiestādēm, pārvadātājiem, tīmekļa vietnes izstrādātājam).

Scandbio.lv interneta vietnes apmeklētāju personas datu aizsardzība tiek nodrošināta atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Scandbio Latvia ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nonākšanu trešo pušu rīcībā.

Tev kā datu subjektam ir tiesības saņemt nepieciešamo informāciju par Scandbio Latvia veikto datu apstrādi, kā arī pieprasīt labot, papildināt vai dzēst uzkrātos personas datus, ja tie vairs nav nepieciešami līguma izpildei. Scandbio Latvia nodrošina šo tiesību īstenošanu saskaņā ar piemērojamiem normatīviem aktiem, tiem datu subjektiem, kurus ir pienācīgā kārtā identificējis.

Personas datu apstrāde saistībā ar maksājumiem

Maksājumu apstrādi nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv (internetbankas maksājumam) un braintreepayments.com (karšu maksājumiem), tāpēc mūsu uzņēmums maksājumu izpildei nepieciešamos personas datus nodod platformas īpašniekam Maksekeskus AS un Braintree (PayPal).

Sīkdatņu lietošana

Mūsu tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Sīkdatne ir neliels teksta fails, kas tiek saglabāts tava datorā, lai pie atkārtotiem mūsu mājas lapas apmeklējumiem tevi atpazītu. Sīkdatne, izmantojot tavu pārlūkprogrammu, var nosūtīt uz serveri informāciju, kas ļauj atpazīt tevis izmantoto datoru (izmantojot, piemēram, IP adresi) vai tevi kā lietotāju. Kad serveris saņem informāciju no datora, kas glabā attiecīgo sīkdatni, šī informācija var tik izmantota kombinācijā ar informāciju, kas jau glabājas uz mūsu servera.

Sīkdatne nevar ievākt citu informāciju no lietotāja datora un nevar saturēt nekādus inficētas vai citādā ziņā kaitīgas datnes. Sīkdatnes ir iespējams izdzēst, ja tu vairs nevēlies tās uzglabāt savā datorā. Tomēr, jāņem vērā, ka tā rezultātā mūsu mājas lapas nodrošinātā funkcionalitāte var samazināties. Plašāku informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu iespējams iegūt pārlūkprogrammu palīdzības sadaļās:

Informācija par SIA “Scandbio Latvia” veikto personas datu apstrādi videonovērošanas sistēmas ietvaros

Pārzinis: SIA “Scandbio Latvia” Reģ. Nr. 40003356780, “Griķi”, Laucienas pagasts, Talsu novads, LV-3285, www.scandbio.lv

Datu aizsardzības speciālists: sandris.ivanovskis@scandbio.com

Apstrādes nolūks (mērķis):

Pārziņa biroja, ražotnes telpu un teritorijas un ražošanas procesu pastāvīga videonovērošana nolūkā nodrošināt darba vides drošību, produkcijas ražošanas nepārtrauktību, komercnoslēpuma aizsardzību, kā arī darbinieku un darba devēja tiesisko interešu aizsardzību.

Apstrādes pamatojums: Vispārīgā datu aizsardzības regula 6.panta 1.daļas f.punkts.

Interešu pamatojums un līdzsvarojums: Pārzinim ir pienākums nodrošināt darbiniekiem drošu darba vidi, tāpat ir pienākums, notiekot negadījumam, veikt tā izmeklēšanu un veikt pasākumus, lai negadījums neatkārtotos. Pārzinim ir pienākums nodrošināt tā saražotās produkcijas nodošanu klientam vai pārvadātājam, kuri iebrauc Pārziņa teritorijā, kā arī šī pakalpojuma drošību. Un Pārzinim ir tiesības uz sava īpašuma neaizskaramību, kā arī savu interešu aizsardzību likumā noteiktā kārtībā. Datu subjektu tiesību un brīvību aizskārums ir samazināts, jo Pārzinis neglabā video ierakstu ilgāk par 3 nedēļām (21 dienai). Pēc tam video ieraksts tiek neatgriezeniski dzēsts. Pārziņa teritorijā videonovērošana tiek veikta, lai nepārtraukti (24 st. diennaktī) novērotu ieeju Sabiedrības biroja telpās, ražotnes un noliktavu telpās un tajos notiekošos procesus, uzraudzītu tehnikas un transporta kustību, lai, konstatējot pārkāpumus, traucējošo rīcību vai apstākļus, kas var izraisīt darba noteikumu, darba drošības pārkāpumus vai citus pārkāpumus un nekavējoties veiktu pasākumus kaitīgo seku novēršanai.

Pārziņa teritorijā atrodas apjomīgas saražotās produkcijas kravas un speciālā tehnika. To sabojāšana vai pazušana ir nepieņemams Pārziņa saražotās preces kvalitātes apdraudējums. Pārzinim nav iespējams nodrošināt nepārtrauktu vairāku uzraugu vai apsargu klātbūtni, tādējādi videonovērošana, kas aptver biroja telpas, ražošanas telpas un teritoriju ļauj izvairīties no apdraudējumiem, kā arī diskrēti novērot teritorijā notiekošo, neapgrūtinot darbiniekus un citus teritorijas apmeklētājus, nepiemērojot pārmērīgas pūles.

Datu saņēmēji: Datus izmanto tikai Pārziņa darbinieki, kuriem tas paredzēts darba pienākumos. Dati ārpus Pārziņa tiek nodoti tikai tiesībsargājošām iestādēm pēc to pieprasījuma vai arī Pārzinim, iesniedzot iesniegumu par noziedzīgu nodarījumu un lūdzot tā izmeklēšanu. Ārpus Latvijas dati netiek nodoti.

Datu glabāšanas ilgums: Dati tiek glabāti līdz 3 nedēļām (21 dienai).

Datu apstrādes veids: Dati tiek fiksēti elektroniskā formā ar kameru palīdzību. Videonovērošanas sistēma nenodrošina cilvēka sejas un/vai automašīnu numuru automātisku atpazīšanu. Personu vai notikumu meklēšana var tikt veikta tikai vizuāli, pārbaudot uzfilmēto materiālu konkrētajā laikā un vietā.

Iebildumi par apstrādi: Iebildumi un sūdzības par apstrādi iesniedzami rakstveidā Sabiedrībai vai uzraugošajai institūcijai (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv).